Polityka PrywatnościAgriport
Agriport

Oświadczenie o ochronie prywatnośći

Firma „AGRIPORT” przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony prywatności i w związku z powyższym przedstawia zasady zbierania informacji. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje stosowane w AGRIPORT procedury dotyczące informacji, które są zbierane za pośrednictwem witryny internetowej a także innych środków, w przypadku których przepisy prawa wymagają stosownych powiadomień. Udostępnienie AGRIPORT swoich Danych Osobowych oznacza wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

DANE OSOBOWE

Zbierane przez AGRIPORT „Dane Osobowe” to informacje identyfikujące daną osobę fizyczną, takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres pocztowy (w tym adresy, na które należy wysyłać faktury i przesyłki);
 • numer telefonu lub faksu;
 • adres e-mail;
 • płeć;
 • data urodzenia;
 • numer karty kredytowej i debetowej;
 • informacje bankowe, takie jak numery rachunków bankowych i numery rozliczeniowe;
 • numer NIP dostawcy;
 • krajowe numery identyfikacyjne, takie jak numer PESEL;
 • informacje finansowe podawane w przypadku ubiegania się o kredyt;
 • hasła oraz pytania/odpowiedzi służące do odzyskania hasła;
 • historia zakupów.

AGRIPORT zbiera Dane Osobowe w przypadku korzystania z oferty AGRIPORT, w tym podczas:

 • zamawiania produktu, usługi lub przesyłania wniosków;
 • rejestrowania produktu zakupionego w AGRIPORT;
 • ubiegania się o udzielenie kredytu na zakup produktów lub usług AGRIPORT;
 • rejestracji związanej z zakupem towarów lub usług, dokonywania subskrypcji, korzystania z forum technicznego albo z innej formy komunikacji dostępnej za pośrednictwem Witryny;
 • uczestnictwa w konkursie, promocji, loterii, programie nagród, ankiecie, działaniach skierowanych do określonej grupy klientów lub innej formie promocji;
 • zamieszczania wpisów na blogu lub forum czy wymiany informacji z AGRIPORT za pośrednictwem mediów społecznościowych, innych form komunikacji elektronicznej albo cyfrowej;
 • prowadzonych przez AGRIPORT badań rynkowych, spotkań na targach lub innych imprezach;
 • ubiegania się o pracę w AGRIPORT lub o status autoryzowanego przedstawiciela handlowego AGRIPORT.

AGRIPORT może zestawiać tak zebrane Dane Osobowe z Danymi Osobowymi, które udostępniają Państwo AGRIPORT przy innych okazjach, np. podczas rejestracji produktów lub przesyłania do AGRIPORT pytań lub w ramach imprez marketingowych. AGRIPORT będzie korzystać z takich zestawionych Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności dopóty, dopóki będą one w ten sposób zestawione.

AGRIPORT będzie korzystać z Danych Osobowych podczas:

 • udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz spełniania zgłoszonych przez Państwa oczekiwań, np. wysyłania Państwu wiadomości e-mail z ostrzeżeniami, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przekazywanych w formie pisemnej lub elektronicznej;
 • wysyłania Państwu ważnych informacji dotyczących Witryny, zmian postanowień umów i zasad obowiązujących w kontaktach z AGRIPORT lub innych kwestii administracyjnych;
 • obsługi dokonywanych przez Państwo zakupów, np. w celu przetwarzania Państwa płatności, dostawy zamówionych przez Państwo produktów, komunikacji z Państwem w kwestiach dotyczących dokonanego zakupu oraz zapewnienia Państwu związanej z tym obsługi;
 • wysyłania Państwu informacji marketingowych, które zdaniem AGRIPORT mogą Państwa zainteresować, w tym informacji na temat targów;
 • oceny złożonych przez Państwo wniosków o kredyt na zakup produktów lub usług oferowanych przez AGRIPORT;
 • spersonalizowania sposobu obsługi w Witrynie przez prezentowanie produktów i ofert dostosowanych do Państwa potrzeb;
 • zapewnienia Państwu możliwości uczestniczenia w loteriach, konkursach i innych podobnych promocjach oraz administrowania tymi działaniami (niektóre z tych działań podlegają dodatkowym postanowieniom, które mogą zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu używania i ujawniania przez AGRIPORT Państwa Danych Osobowych, zalecamy zatem uważne zapoznanie się z nimi);
 • zapewnienia Państwu możliwości wysyłania z poziomu Witryny wiadomości do znajomych (korzystanie z tej funkcji oznacza, że są Państwo uprawnieni do używania I udostępniania AGRIPORT imion i nazwisk oraz adresów e-mail tych znajomych);
 • zapewnienia Państwu możliwości komunikowania się i interakcji z innymi osobami za pośrednictwem Witryny (np. za pośrednictwem bloga, tablicy wiadomości, komunikatora, czatu, profilu lub innych mediów społecznościowych);
 • zapewnienia Państwu możliwości zarejestrowania się i działania na forach technicznych oraz udziału w innych imprezach organizowanych przez AGRIPORT;
 • zapewnienia AGRIPORT możliwości realizacji różnych celów biznesowych AGRIPORT, takich jak analiza danych, prowadzenie kontroli i badań, opracowywanie nowych produktów, rozbudowa witryny internetowej, doskonalenie usług, sporządzanie notatek, dokonywanie obserwacji i wydawanie zaleceń w terenie, zbieranie i udostępnianie informacji rolniczych i służących do zarządzania gospodarstwami rolnymi, organizowanie imprez marketingowych, określanie tendencji rynkowych oraz mierzenie skuteczności kampanii promocyjnych AGRIPORT;

Ujawnianie Danych Osobowych

Państwa Dane Osobowe mogą być ujawniane:

 • usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą na rzecz AGRIPORT różnego rodzaju usługi, w tym usługi związane z hostingiem stron internetowych, baz danych i serwerów, analizą danych, przetwarzaniem płatności, realizacją zamówień, dystrybucją produktów I udostępnianiem infrastruktury, informatyką, obsługą klientów, pocztą elektroniczną, przetwarzaniem kart kredytowych i prowadzaniem kontroli, oraz inne podobne, które umożliwiają tym usługodawcom świadczenie usług;
 • podmiotom zewnętrznym, takim jak agenci, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i przedstawiciele handlowi, aby ułatwić im sprzedaż i dystrybucję produktów i usług AGRIPORT (może to obejmować komunikację marketingową);
 • sponsorom zewnętrznym loterii, konkursów i innych podobnych promocji;
 • podmiotom zewnętrznym, które mogą oferować kredyt na zakup produktów lub usług AGRIPORT;
 • osobom, do których wysyłają Państwo wiadomości z poziomu Witryny, w celu określenia Państwa tożsamości;
 • podmiotom zewnętrznym w przypadku restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, wspólnych przedsięwzięć, cesji, transferów lub innych procesów dotyczących sprzedaży całości lub części spółki AGRIPORT, jej aktywów lub akcji (w tym w związku z ogłoszeniem bankructwa lub innymi podobnymi czynnościami);
 • w celu, zdaniem AGRIPORT, niezbędnym lub właściwym (a) na mocy przepisów prawa właściwego, w tym przepisów obowiązujących poza Państwa krajem zamieszkania; (b) w związku z przestrzeganiem procedur prawnych; (c) w związku z reagowaniem na wnioski organów administracji publicznej, w tym organów administracji publicznej spoza Państwa kraju zamieszkania; (d) w związku z egzekwowaniem postanowień umów zawartych przez AGRIPORT; (e) w związku z ochroną działalności operacyjnej AGRIPORT; (f) w związku z ochroną praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności AGRIPORT, a także Państwa i innych podmiotów; oraz (g) w związku z umożliwieniem AGRIPORT korzystania z dostępnych uprawnień lub ograniczania szkód, które AGRIPORT może ponieść;
 • przez Państwa, gdy korzystają Państwo z funkcji udostępnionych w ramach Witryny AGRIPORT, które umożliwiają interakcje z AGRIPORT i innymi podmiotami (np. z bloga, grupy dyskusyjnej, komunikatora, czatu, profilu lub innych mediów społecznościowych). Jeśli korzystają Państwo z tych funkcji, muszą Państwo wówczas mieć świadomość, że wszystkie przesyłane w ich ramach informacje, w tym Państwa imię i nazwisko oraz adres pocztowy i e-mail mogą stać się publicznie dostępne dla innych osób. AGRIPORT nie ponosi odpowiedzialności za ujawniane przez Państwa za pośrednictwem tych funkcji informacje. Zdecydowanie odradzamy też ujawniania w ten sposób jakichkolwiek wrażliwych Danych Osobowych (takich jak informacje medyczne lub informacje dotyczące kart kredytowych). Jeśli korzystają Państwo z tych funkcji, Państwa Dane Osobowe mogą pozostać w Witrynie nawet wtedy, gdy zaprzestaną już Państwo korzystania z Witryny.

DANE NIEBĘDĄCE DANYMI OSOBOWYMI

Dane Niebędące Danymi Osobowymi zbierane przez AGRIPORT „Dane Niebędące Danymi Osobowymi” to wszelkie informacje, które nie identyfikują tożsamości danej osoby fizycznej, takie jak:

 • informacje z przeglądarki;
 • informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii;
 • informacje demograficzne i inne dostarczone przez Państwa informacje;
 • informacje zagregowane;
 • informacje na temat Państwa działalności rolniczej, w tym w szczególności: o specyficzne informacje terenowe, takie jak współrzędne GPS, rodzaj gleby, wzorce wilgotności, wydajność, wykorzystywane produkty, obserwacje agronomiczne, procedury zarządzania, stosowane środki, takie jak herbicydy, pestycydy i nawozy;
 • informacje pogodowe;
 • Państwa preferencje dotyczące sposobu otrzymywania informacji.

Sposób zbierania Danych Niebędących Danymi Osobowymi

AGRIPORT oraz usługodawcy zewnętrzni AGRIPORT mogą zbierać Dane Niebędące Danymi Osobowymi m.in.:

 • za pośrednictwem Państwa przeglądarki: większość przeglądarek zbiera takie informacje jak adres MAC użytkownika, rodzaj komputera (z systemem Windows lub komputer Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz rodzaj i wersja przeglądarki internetowej;
 • z wykorzystaniem plików cookie: pliki te umożliwiają serwerowi WWW przesyłanie danych do komputera, na przykład w celach ewidencyjnych — pliki cookie i inne technologie wykorzystujemy m.in. w celu przekazywania Państwu przydatniejszych informacji, ułatwienia dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz przesyłania spersonalizowanych informacji marketingowych — jeśli jednak nie chcą Państwo, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookie, w większości przeglądarek można tę funkcję zablokować, ale może to spowodować wadliwe działanie niektórych funkcji Witryny (więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/);
 • przy użyciu znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF (clear GIF) lub innych podobnych technologii, które można wykorzystywać w powiązaniu z pewnymi stronami Witryny oraz wiadomościami e-mail w formacie HTML, m.in. w celu monitorowania działań użytkowników Witryny i odbiorców poczty elektronicznej, mierzenia skuteczności kampanii marketingowych prowadzonych przez AGRIPORT oraz tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Witryny i czasów odpowiedzi;
 • od Państwa — informacje na temat lokalizacji, a także inne informacje dotyczące na przykład preferowanych przez Państwo środków komunikacji są zbierane, gdy dobrowolnie udzielacie Państwo takich informacji (o ile nie zestawi się ich z Danymi Osobowymi, nie identyfikują one tożsamości Państwa ani żadnego innego użytkownika Witryny);
 • z wykorzystaniem takich samych, opisanych powyżej sposobów, jakie AGRIPORT stosuje w celu zbierania Danych Osobowych;
 • w ramach agregacji informacji — zagregowane Dane Osobowe nie identyfikują tożsamości Państwa ani żadnego innego użytkownika Witryny (możemy na przykład wykorzystać Dane Osobowe do obliczania odsetka użytkowników produktów AGRIPORT, którzy mają określony numer kierunkowy telefonu).

MOŻLIWOŚCI WYBORU I DOSTĘP

AGRIPORT zapewnia Państwu wiele możliwości wyboru w kwestii wykorzystywania i ujawniania przez AGRIPORT Państwa Danych Osobowych. Kontaktując się z AGRIPORT (zob. punkt dotyczący zasad kontaktu zamieszczony na końcu niniejszego dokumentu), mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od AGRIPORT elektronicznych wiadomości marketingowych oraz zakazać AGRIPORT udostępniania Państwa Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym niestowarzyszonym z AGRIPORT do celów marketingowych tych podmiotów.

AGRIPORT uwzględni Państwa wnioski najszybciej, jak to w uzasadniony sposób będzie możliwe. Należy pamiętać, że jeśli dokonają Państwo rezygnacji w opisany powyżej sposób, AGRIPORT nie może usunąć Państwa Danych Osobowych z baz danych takich niestowarzyszonych podmiotów zewnętrznych, którym spółka AGRIPORT już Państwa Dane Osobowe udostępniła (tzn. którym spółka AGRIPORT udostępniła już Państwa Dane Osobowe do dnia wejścia Państwa rezygnacji w życie). Ponadto nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych od AGRIPORT, AGRIPORT może nadal wysyłać Państwu ważne wiadomości administracyjne, z czego nie mogą Państwo zrezygnować.

Dostęp do Danych Osobowych oraz stosowne modyfikacje i zakazy udostępniania

Aby zmienić, poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje Dane Osobowe przekazane wcześniej do AGRIPORT lub zakazać ich ujawniania lub w inny sposób ograniczyć ich wykorzystywanie przez AGRIPORT, muszą Państwo skontaktować się z AGRIPORT w sposób przedstawiony w punkcie „Kontakt z AGRIPORT”. W stosownym wniosku należy wskazać, które informacje chcą Państwo zmienić, czy chcą Państwo zakazać ujawniania swoich Danych Osobowych przechowywanych w bazie danych AGRIPORT, czy też powiadomić AGRIPORT, jakie inne ograniczenia chcą Państwo nałożyć na wykorzystywanie przez AGRIPORT Państwa Danych Osobowych. AGRIPORT uwzględni Państwa wnioski najszybciej, jak to w uzasadniony sposób będzie możliwe.

OKRES PRZECHOWYWANIA

AGRIPORT przechowuje Państwa Dane Osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawa właściwego.

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI

AGRIPORT chroni prywatność dzieci, zachęca zatem rodziców i opiekunów do aktywnego nadzorowania aktywności ich dzieci w Internecie. Witryna AGRIPORT nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej czternastu (14) lat, AGRIPORT nie zbiera też świadomie informacji od dzieci w celu sprzedaży produktów lub usług. AGRIPORT uczestniczy w wybranych programach edukacyjnych, takich jak program dotyczący zwiększania roli nauki i wiedzy o środowisku skierowany do szkół i społeczności.

TRANSFER ZA GRANICĘ

Państwa Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym AGRIPORT ma zakład lub, w którym angażuje usługodawcę. Korzystanie z Witryny AGRIPORT oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie tych danych do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w Państwa kraju.

INFORMACJE WRAŻLIWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby nie przekazywali Państwo do AGRIPORT, ani nie ujawniali AGRIPORT żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. informacji dotyczących Państwa rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznania, światopoglądu, stanu zdrowia, karalności lub przynależności do związków zawodowych) w ramach lub za pośrednictwem Witryny ani w żaden inny sposób.

Osoby ubiegające się o pracę mogą zostać poproszone w ramach procesu zatrudniania o podanie informacji dotyczących niekaralności, ale jedynie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa krajowego.

ZMIANY OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

AGRIPORT może wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Należy zwrócić uwagę na datę niniejszego dokumentu zamieszczoną w jego dolnej części. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu jego zmienionej wersji w Witrynie. Korzystanie przez Państwa z Witryny po wprowadzeniu tych zmian oznacza, że akceptują Państwo zmienioną wersję Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

KONTAKT Z AGRIPORT

Wszelkie pytania na temat niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności należy kierować do AGRIPORT:
Agriport Anna Ścibor
ul. Graniczna 6b
22-300 Krasnystaw
tel. +48 531 001 007
biuro@agriport.pl

Używanie i ujawnianie Danych Niebędących Danymi Osobowymi

Z uwagi na to, że Dane Niebędące Danymi Osobowymi nie identyfikują Państwa tożsamości, AGRIPORT może je wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu. W pewnych przypadkach AGRIPORT może je zestawiać z Danymi Osobowymi (np. zestawić Państwa imię i nazwisko z lokalizacją geograficzną).

Jeśli AGRIPORT zestawi Dane Niebędące Danymi Osobowymi z Danymi Osobowymi, na przykład, gdy zestawi informacje udostępniane przez Państwo w trakcie rejestracji z Danymi Niebędącymi Danymi Osobowymi służącymi do przesyłania Państwu spersonalizowanych informacji marketingowych, takie zestawione informacje będą uznawane przez AGRIPORT za Dane Osobowe.

ADRESY IP

Państwa „Adres IP” to numer, który jest automatycznie przydzielany używanemu przez Państwa komputerowi przez obsługującego Państwa operatora Internetu.

Zbieranie Adresów IP

Ilekroć użytkownik odwiedzi Witrynę, jego Adres IP jest identyfikowany i automatycznie zapisywany w plikach dziennika serwera AGRIPORT wraz z godziną tych odwiedzin oraz informacją o odwiedzonych stronach. Zbieranie Adresów IP to standardowa procedura internetowa, realizowana automatycznie przez wiele witryn internetowych.

Wykorzystanie i ujawnianie Adresów IP przez AGRIPORT

AGRIPORT używa Adresów IP m.in. na potrzeby określania poziomów wykorzystania Witryny, diagnozowania problemów z serwerami, administrowania Witryną oraz prezentowania treści dostosowanych do specyfiki Państwa kraju. Może także wykorzystywać i ujawniać Adresy IP we wszystkich celach, w których wykorzystuje i ujawnia Dane Osobowe. AGRIPORT traktuje Adresy IP, pliki dziennika serwera i powiązane z nimi informacje jako Dane Niebędące Danymi Osobowymi, chyba że przepisy prawa właściwego stanowią inaczej.

REKLAMY OPARTE NA ZAINTERESOWANIACH

AGRIPORT i usługodawcy zewnętrzni AGRIPORT wykorzystują pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne, niewidoczne obiekty GIF (clear GIF) oraz inne podobne technologie do monitorowania działań użytkowników Witryny i odbiorców poczty elektronicznej w witrynach internetowych podmiotów niebędących podmiotami zależnymi AGRIPORT. Ma to na celu personalizację Państwa obsługi w Witrynie przez wyświetlanie reklam bardziej odpowiadających Państwa zainteresowaniom. Korzystamy na przykład z usług usługodawców zewnętrznych do prezentowania produktów i ofert dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań przejawianych w trakcie działań online.

WITRYNY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie dotyczy prywatności, informacji ani innych procedur żadnych podmiotów zewnętrznych, w tym prowadzenia przez nie jakichkolwiek witryn, do których kierują użytkownika łącza zamieszczone w Witrynie. AGRIPORT nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za kwestie opisane w poprzednim zdaniu. Zamieszczenie łącza w Witrynie nie oznacza aprobowania przez AGRIPORT witryny, do której prowadzi to łącze.

BEZPIECZEŃSTWO

AGRIPORT stosuje uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych pozostających pod kontrolą AGRIPORT. Niestety, nie da się zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet i systemu przechowywania danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek powody, aby przypuszczać, że Państwa komunikacja z AGRIPORT nie jest już bezpieczna (np. jeśli uważają Państwo, że mogło dojść do złamania zabezpieczeń któregokolwiek z kont używanych przez Państwa do tej komunikacji), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić AGRIPORT. W tym celu należy skontaktować się z AGRIPORT w sposób opisany w zamieszczonym powyżej punkcie „Kontakt z AGRIPORT”.

RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Firma AGRIPORT może przetwarzać dane osobowe w celu:

 • realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • świadczenia usługi logistycznych,
 • dostarczenia przesyłki
 • kontaktu z Klientem
 • przygotowania oferty ubezpieczeniowej
 • realizacji reklamacji/gwarancji
 • płatności na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ).

Dane te zostały podane z własnej woli przez klientów. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, przedstawienia oferty, ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży lub ubezpieczenia.

Administratorem Twoich danych jest AGRIPORT z siedzibą w KRASNYMSTAWIE, ul. Graniczna 6B, 22-300. Kontakt w sprawie danych osobowych poprzez adres e-mail biuro@agriport.pl

 Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do: 

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby AGRIPORT lub na adres mailowy: biuro@agriport.pl.

 Nie udostępniamy danych osobowych Klientów bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Przekazujemy jednak dane osobowe Klientów tylko podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, zawierania polis, w szczególności do wybranego przez Klienta towarzystwa ubezpieczeniowego, firmie kurierskiej, firmie realizującej płatność, oraz, w zakresie wymaganym prawem, podmiotom wskazanym przez ustawodawcę.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Opublikowano: 24.05.2018 r.