Agriport biofix logo

Skoncentrowane nawozy
mikrobiologiczne

Gleba jest podstawą wszystkiego, czego człowiek potrzebuje do życia: żywności, błonnika, siedlisk, schronienia, przestrzeni rekreacyjnej, czystego powietrza, wody. Jest bezcennym i istotnym zasobem naturalnym dla ludzkości.

95% żywności bezpośrednio lub pośrednio pochodzi z produkcji na naszej glebie. (FAO)*

Przez ostatnie dziesięciolecia sytuacja dotycząca „zdrowia” i jakości gleby uległa diametralnemu pogorszeniu. Degradacja gleby przebiega w zastraszającym tempie, przyczyniając się do dramatycznego spadku wydajności gruntów uprawnych i pastwisk na całym świecie. 33% gruntów jest już zdegradowanych, a ponad 90% może ulec degradacji do 2050 roku (FAO, 2015).

Kluczowe elementy wpływające na jakość gleby:

– bogata, zdrowa gleba zapewnia obfite zbiory. Ponadto jakość gleby i jej żyzność mają bezpośredni wpływ na zawartość składników odżywczych w uprawach wykorzystywanych do celów spożywczych – „od pola do stołu”.

– dobre gleby powinny mieć zdolność do utrzymania produktywności i jak największej różnorodności gatunkowej. Dobra gleba tętni bioróżnorodnością i jest środowiskiem różnych gatunków dżdżownic, 20-30 rodzajów maleńkich pajęczaków, 50-100 gatunków owadów, setki różnych grzybów i tysięcy gatunków bakterii.
– zdrowa gleba to połączenie właściwej struktury, chemii, zawartości materii organicznej, biologii i stosownego przenikania wody.
 

Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne określają jakość gleby. Przez lata skupiano się na badaniu i poprawie chemicznych właściwości gleby. Obecnie wyraźnie uwidocznił się trend, który promuje tezę, że o jakości gruntów uprawnych, świadczy przede wszystkim biologiczny składnik. Dlatego tak ważne stało się zbadanie mikroorganizmów glebowych, ich aktywności i roli jaką pełnią. W wyniku tych badań jednoznacznie stwierdzono, że organizmy glebowe odpowiadają za regulację:
– dynamiki materii organicznej gleby,
– sekwestracji węgla w glebie,
– emisji gazów cieplarnianych,
– modyfikację fizycznej struktury gleby i zasobu wodnego.


Dzięki temu organizmy glebowe zwiększają ilość i wydajność pozyskiwania składników odżywczych przez roślinność, co w sposób oczywisty przekłada się na poprawę zdrowotności i jakości uprawianych roślin.

Łyżeczka gleby może zawierać więcej organizmów niż jest ludzi żyjących na ziemi. (FAO)*

Łyzka gleby

Producenci, którzy w swoich uprawach wdrażają nawozowe produkty mikrobiologiczne, przyczyniają się do poprawy właściwości gleby i zasobów węgla organicznego. Nawozy mikrobiologiczne (nazwa potoczna), to substancje zawierające mikroorganizmy i ich metabolity, które wykazują korzystne właściwości w zakresie wzrostu i rozwoju roślin. Dzieje się tak ponieważ mikroorganizmy pośredniczą niemal we wszystkich przemianach składników odżywczych w glebie:

– w degradacji i rozkładzie materii organicznej oraz jej mineralizacji (przekształceniu składników odżywczych związanych organicznie w formy dostępne dla roślin),
– przez utrwalanie z atmosfery niezbędnych pierwiastków takich jak azot.

Humus

Dodatkowo mikroorganizmy mogą wpływać na ilość organicznych zasobów węgla w glebie:
– poprzez stymulację lepszego wzrostu roślin, a tym samym zwiększenie „wbudowy” substancji organicznej do gleby za pośrednictwem korzeni lub części nadziemnych,
– poprzez przyspieszoną przemianę materii organicznej w próchnicę (humus).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Agriport przygotował nową serię nawozowych produktów mikrobiologicznych „biofix” opartych m.in. na specjalnie wyselekcjonowanych szczepach bakterii ryzosferowych (PGPR – plant growth promoting rhizobacteria).

 

Poznaj siłę i potęgę płynącą z natury. Zadbaj kompleksowo o zdrowotność swoich roślin, szczególnie w warunkach stresowych, równocześnie chroniąc i poprawiając zasobność gruntów rolnych.

 

* Food and Agriculture Organization of the United Nation

Biofix informacje

Mechanizmy wykorzystywane przez bakterie ryzosferowe (PGPR) do stymulowania wzrostu roślin w warunkach stresów biotycznych i abiotycznych.

NITRO biofix

Skoncentrowany nawóz mikrobiologiczny, naturalny stymulator wzrostu, który dodatkowo zwiększa w glebie zawartość azotu pochodzącego z atmosfery i wspomaga wchłanianie składników pokarmowych przez rośliny.

NPK biofix

Skoncentrowany nawóz mikrobiologiczny, który wiąże i udostępnia roślinom związki fosforu i potasu zawarte w glebie, wiąże azot atmosferyczny oraz poprawia efektywność stosowania nawozów mineralnych.

TERRA biofix

Skoncentrowany nawóz mikrobiologiczny, który rozkłada i mineralizuje resztki pożniwne i pozostałości sadownicze oraz poprawia parametry gleby: fizyczne, chemiczne i najważniejsze – biologiczne.

Potęga natury w ochronie roślin i gleby

Agriport logo biofix