Polityka prywatności
Ubezpieczenia

Klauzula informacyjna RODO (Ubezpieczenia)

 

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w związku z oferowaną bądź zawartą umową o sprzedaż towarów, usług, w tym usług w zakresie ubezpieczeń, jest Anna Ścibor prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agriport Anna Ścibor; NIP 5641167570; adres: ul. Graniczna 6B, 22-300 Krasnystaw (dalej jako: Firma).

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści zamieszczonych na stronie www.agriport.pl, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • obsługi zakupów dokonywanych poprzez agentów ubezpieczeniowych - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • obsługi zwrotów i reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej do upodobań Klienta.

Z Administratorem można skontaktować się:

 • listownie na podany adres do korespondencji

 • przez e-mail: biuro@agriport.pl;

 • telefonicznie: 730 730 366

 • przez formularz kontaktowy na stronie www.agriport.pl

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Anna Ścibor jako administrator danych osobowych, sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. W celu prowadzenia działalności administrator zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również "danymi osobowymi"), w tym informacje o klientach Firmy, lub podmiotów, które reprezentuje Firma. W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego i w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz

 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

 

2. Zakres informacji

 

W niniejszej klauzuli Firma informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 • klientami, w tym potencjalnymi, Firmy,

 • klientami, w tym potencjalnymi, podmiotów, które reprezentuje Firma

 • wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów oraz

 • innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach realizacji współpracy z klientami (łącznie „Państwo” lub „Klienci”).

 

3. Rodzaje danych osobowych

 

3.1. Dane podawane przez Klientów

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Firmą lub podmiotem, który reprezentuje Firma, mogącą polegać w szczególności na: dostarczaniu Klientom lub podmiotom współpracującym z Klientami, produktów Firmy lub podmiotów, które reprezentuje Firma, współpracy przy sprzedaży i reklamie tych produktów, a także współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 • a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

 • b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

 • c) numer PESEL,

 • d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

 • e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

 • f) numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Firmą lub podmiotem, który reprezentuje Firma, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz Firmą lub podmiotem, który reprezentuje Firma. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Firmą lub podmiotem, który reprezentuje Firma, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Firmę, lub podmiotu, który reprezentuje Firma (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury).

 

3.2. Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Firmą lub podmiotem, który reprezentuje Firma, a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 

4. Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

 

4.1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z Firmą, podmiotem, który reprezentuje Firma, lub składają Państwo zamówienia na produkty i usługi Firmy;

 • b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, lub podmiotów, które reprezentuje Firma, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów);

 • c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Firmy lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

 • I. zawieranie i wykonywanie umów z Klientami będącymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi;

 • II. ustalanie lub dochodzenie przez Firmę, lub podmiot, który reprezentuje Firma roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 • III. weryfikacja Klientów w publicznych rejestrach;

 • IV. kontakt z Klientami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu Firmy, lub podmiotów, który reprezentuje Firma z Klientami;

 

4.2. Cele i okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Firma poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

 

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnianie zobowiązań umownych

Okres trwania umowy pomiędzy Klientem oraz Firmą, lub podmiotem, który reprezentuje Firma

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa - Ordynacja podatkowa

Okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa.

 

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Firmę, lub podmiot, który reprezentuje Firma, dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń.

 

5. Środki zabezpieczające dane osobowe

 

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

 

6. Przekazywanie danych osobowych

 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

 • swoim partnerom lub dostawcom w celu prawidłowej realizacji zamówień lub procesu ich przetwarzania (m.in. firmom kurierskim, operatorom usługi sms/e-mail, bankom lub w innym dostawcom płatności, dostawcom/dystrybutorom towarów, usług analitycznych, obsługi klienta lub usług hostingowych, kancelariom prawnym i podatkowym, podmiotom windykującym, organom publicznym.), o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

Firma zawsze wymaga by strony podjęły odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych jego Klientów.

 

6.1. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone.

 

7. Prawa przysługujące Klientom i korzystanie z nich

 

7.1. Przysługujące prawa

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Firmę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 7.2 poniżej. Firma niezwłocznie skoryguje takie informacje. Ponadto, mają Państwo prawo do:

 • a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Firma uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

 • b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

 • c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

 • d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Firmy lub strony trzeciej;

 • e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Firmy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Firmy i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Firma będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie zobowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W odpowiedzi na Państwa żądanie Firma może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Firmie lepiej zrozumieć sytuację. Firma dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

 

7.2. Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na: biuro@agriport.pl, lub skontaktować się z Firmą korespondencyjnie pod adresem Agriport Anna Ścibor, ul. Graniczna 6B, 22-300 Krasnystaw z adnotacją „Ochrona danych osobowych”. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Firma przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej. Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Firmy, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

 

8. Aktualizacje klauzuli informacyjnej

 

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 28.01.2022 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Firmę w kontaktach z Klientami.

Agriport