Konkurs

Tankuj u siebie z Agrimaxem!

Zakończony!

Rozstrzygnięcie na naszym profilu Facebook.

Gratulujemy zwycięzcom!

Do wygrania 10 mobilnych zbiorników FORTIS BOX 400
do składowania i dystrybucji oleju napędowego
(cena katalogowa 4300 zł brutto).
Konkurs podzielony jest na 10 etapów.
W każdym etapie jury przyzna 1 nagrodę
dla autora najlepszej odpowiedzi.

Agrimax-konkurs

KROK PO KROKU...

1. Złóż zamówienie na dowolną ilość preparatu Agrimax
2. Wyraź zgodę na przesłanie faktury na podany przez Ciebie adres e-mail
3. Zapłać za Agrimax w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
4. Najpóźniej następnego dnia po opłaceniu faktury, prześlij na adres e-mail: biuro@agriport.plwiadomość zawierającą:
- pisemną odpowiedź na pytanie: Dlaczego stosuję preparat Agrimax?
- imię i nazwisko Uczestnika
- wiek Uczestnika
- miejscowość zamieszkania Uczestnika
- numer telefonu Uczestnika
- adres e-mail Uczestnika (jeżeli jest inny niż ten, z którego wysyłana jest wiadomość)

Umów wizytę naszego doradcy lub złóż zamówienie

pod nr tel. 53 10 01 007

Szczegóły konkursu zawarte są poniżej w regulaminie oraz udostępnione do wglądu w Biurze Obsługi Klienta w Krasnymstawie przy ul. Leśnej 2, a także u naszych przedstawicieli.
Konkurs trwa od 2 lutego do 31 maja 2023 r. lub do wyczerpania puli nagród.

Regulamin konkursu
na najlepszą odpowiedź na pytanie:

Dlaczego stosuję preparat Agrimax?

I. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na stworzenie najlepszej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego stosuję preparat Agrimax?” (zwanym dalej Konkursem).
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorem Konkursu jest AGRIPORT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100 (00-819), nr KRS: 0000884127, NIP: 5641797182 (zwanym dalej Organizatorem).
4. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z zm.).

 

II. Warunki przeprowadzenia konkursu. Etapy konkursu.

 

1. Konkurs jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs jest przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej Organizatora: www.agriport.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora, dostępnych pod adresami: facebook.com/agriport.naturalnie.dla.rolnictwa, instagram.com/agriport_pl, twitter.com/agriport_pl
4. Konkurs będzie trwał od 30 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli nagród.
5. Konkurs jest podzielony na 10 etapów. W ramach każdego z etapów zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca Konkursu, któremu zostanie wydana jedna Nagroda.
6. Do każdego z etapów konkursu kwalifikują się klienci, którzy spełnią warunki wskazane w pkt. IV ust. 1 Regulaminu (dalej jako Uczestnik), i jednocześnie łączna liczba zakupionych przez Uczestników sztuk preparatu Agrimax oferowanego do sprzedaży przez Organizatora osiągnie 200 sztuk, z zastrzeżeniem pkt. II ust. 12 Regulaminu.
7. Organizator poinformuje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych wskazanych w pkt. II ust. 3 Regulaminu o każdorazowym osiągnięciu progu sprzedaży preparatu Agrimax w liczbie 200 sztuk, co będzie równoznaczne z zamknięciem listy Uczestników danego etapu Konkursu i zakończeniem danego etapu, po czym zostanie wyłoniony zwycięzca Etapu. Grono Uczestników każdego z etapów zostanie wyłonione na podstawie kolejności wpływu na rachunek Organizatora wpłat, o których mowa w pkt. IV ust. 1 lit. b. Regulaminu (faktura elektroniczna za zakup preparatu Agrimax), z zastrzeżeniem pkt. II ust. 12 Regulaminu. 
8. Lista uczestników biorących udział w danym etapie Konkursu będzie każdorazowo zamieszczana na stronach internetowych i mediach społecznościowych wskazanych w pkt. II ust. 3 Regulaminu nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu na rachunek Organizatora wpłaty za ostatnie sztuki preparatu Agrimax wypełniające próg 200 sprzedanych sztuk preparatu w danym etapie Konkursu, z zastrzeżeniem pkt. II ust. 12 Regulaminu.
9. Uczestnik, którego zamówienie oraz wpłata, o której mowa w pkt. II ust. 7 Regulaminu wypełni i jednocześnie przekroczy próg 200 sprzedanych sztuk preparatu w danym etapie Konkursu, kwalifikuje się jedynie do etapu konkursu, którego próg 200 sprzedanych sztuk preparatu został wypełniony jego wpłatą, z zastrzeżeniem pkt. II ust. 12 Regulaminu. Próg sprzedaży w kolejnym etapie liczony jest bez nadwyżki liczby preparatów sprzedanych wynikających z takiego zamówienia.
10. Uczestnik, którego wpłata, o której mowa w pkt. II ust. 7 Regulaminu, wpłynie po osiągnięciu progu 200 sprzedanych sztuk preparatu Agrimax, automatycznie kwalifikuje się do następnego etapu Konkursu, z zastrzeżeniem pkt. II ust. 12 Regulaminu. 
11. Po każdorazowym sprzedaniu 200 sztuk preparatu Agrimax w ramach każdego etapu Konkursu, Jury upoważnione przez Organizatora na zasadach określonych w pkt. V Regulaminu wyłoni Zwycięzcę etapu Konkursu, 
z zastrzeżeniem pkt. II ust. 12 Regulaminu.
12. Po wydaniu 9 Nagrody, tj. po zakończeniu 9 etapu Konkursu, ostatnia Nagroda zostanie wyłoniona spośród Uczestników, którzy spełnią wymagania konkursowe określone w pkt. IV ust. 1 Regulaminu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 9 etapu Konkursu. W ostatnim etapie Konkursu nie ma zastosowania próg 200 sprzedanych sztuk preparatu Agrimax.
13. Informacja o rozpoczęciu Konkursu zostanie podana na wskazanych w pkt. II ust. 3 stronach internetowych Organizatora.
14. Regulamin Konkursu jest i będzie opublikowany na stronie internetowej Organizatora. Adres odsyłający do Regulaminu zostanie również opublikowany na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, o których mowa w pkt. II ust. 3.

 

III. Zadanie konkursowe i Nagroda

 

1. Zadanie Konkursowe polega na stworzeniu autorskiej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego stosuję preparat Agrimax?” i przesłaniu jej na adres e-mail Organizatora: biuro@agriport.pl.
2. Organizator przewiduje dziesięć Nagród, które zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu w dziesięciu etapach Konkursu, po wyłonionemu 
w każdym etapie Zwycięzcy, na warunkach określonych w pkt. V Regulaminu.
3. Nagrodami w Konkursie są zbiorniki FORTIS BOX 400 do składowania 
i dystrybucji oleju napędowego, w liczbie 10 sztuk, tj. 1 zbiornik na każdy etap Konkursu
4. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że obciąża go obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygrania Nagrody w wysokości 10% wartości Nagrody.
5. Do Nagrody zostanie dodana dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości przyznanej nagrody. 
6. Zwycięzca wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Nagrody Pieniężnej bezpośrednio na zapłatę zryczałtowanego podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie, 
7. Nie jest możliwe odstąpienie przez Uczestnika prawa do Nagrody osobom trzecim ani zamiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

 

IV. Uczestnicy Konkursu

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) jest pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia łącznie wszystkie z poniższych warunków:
a) w okresie trwania Konkursu dokona zakupu preparatu Agrimax, oferowanego do sprzedaży przez Organizatora
b) w okresie trwania Konkursu, po dokonaniu zakupu dowolnej liczby preparatu Agrimax oferowanego przez Organizatora, wyrazi zgodę na dostarczenie faktury zakupu w postaci elektronicznej (na adres e-mail) i opłaci ją w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia;
c) w okresie trwania Konkursu, najpóźniej w kolejnym dniu po dniu opłacenia faktury zakupu preparatu Agrimax oferowanego przez Organizatora, prześle na adres e-mail: biuro@agriport.pl wiadomość zawierającą:
- pisemną odpowiedź na pytanie: „Dlaczego stosuję preparat Agrimax?” (dalej zwane Pytaniem Konkursowym), 
- imię i nazwisko Uczestnika
- wiek Uczestnika
- miejscowość zamieszkania Uczestnika
- numer telefonu Uczestnika
- adres e-mail Uczestnika (jeżeli jest inny niż ten, z którego wysyłana jest wiadomość)
2. Oprócz preparatu Agrimax, faktury, o których mowa w pkt. IV ust. 1 lit. a i b Regulaminu, mogą zawierać płatności także za inne produkty.
3. Spełnienie warunków wskazanych w pkt. IV ust. 1 Regulaminu oznacza zgłoszenie przez Uczestnika swojego udziału w Konkursie (zwanego dalej Zgłoszeniem Konkursowym).
4. Spełnienie warunków wskazanych w pkt. IV ust. 1 Regulaminu upoważnia Uczestnika do udziału w jednym etapie Konkursu.
5. W razie spełnienia przez Uczestnika warunków Konkursu więcej niż jeden raz w ramach jednego etapu Konkursu, przy rozstrzyganiu przez Jury o najlepszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe będzie brana pod uwagę tylko pierwsza przesłana przez takiego Uczestnika odpowiedź.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w wypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, dokonania oszustwa lub próby oszustwa i w każdym przypadku narażenia na szwank dobrego imienia Organizatora zagrażającego jego renomie. 
7. Wykluczenie Zwycięzcy skutkuje anulowaniem wygranej w Konkursie, odmową wydania Nagrody.
8. W przypadku Wykluczenia Uczestnika, któremu została wydana nagroda, Wykluczenie Uczestnika skutkuje anulowaniem wygranej w Konkursie oraz dochodzeniem przez Organizatora zwrotu Nagrody lub jej równowartości.
9. Uczestnik oświadcza, że:
- jest osobą pełnoletnią;
- podane przez Uczestnika w wiadomości e-mail ze zgłoszeniem do Konkursu dane są zgodne z prawdą, a odpowiedź na Pytanie Konkursowe jest wynikiem jego samodzielnej pracy twórczej i nie narusza praw osób trzecich i jest wolna od wad prawnych;
- zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje i wyraża zgodę na jego przestrzeganie;
- z chwilą przesłania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe dokonuje rozporządzenia swoimi prawami autorskimi do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe na rzecz Organizatora w zakresie wskazanym w pkt. VI Regulaminu, w tym w zakresie pól eksploatacji tam wymienionych.

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

 

1. W celu wyłonienia najlepszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Organizator upoważni wybrane przez siebie Jury do dokonania oceny nadesłanych odpowiedzi i wytypowania na jej podstawie Zwycięzców każdego z etapów Konkursu.
2. Wyłonienie najlepszej odpowiedzi nastąpi na podstawie decyzji Jury, podjętej w oparciu o subiektywną ocenę przysłanych odpowiedzi, przy uwzględnieniu oryginalności, samodzielności i kreatywności ujęcia odpowiedzi.
3. Z rozstrzygnięcia każdego z etapów Konkursu Organizator sporządzi protokół zawierający listę Uczestników biorących udział w każdorazowym etapie oraz Zwycięzcę Etapu Konkursu.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po każdorazowym osiągnięciu progu sprzedaży preparatu Agrimax, o którym mowa w pkt. II ust. 6 Regulaminu, na skutek wyłonienia Zwycięzców Konkursu i opublikowania przez Organizatora na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, o których mowa w pkt. II ust. 3 Regulaminu, informacji o Zwycięzcy każdorazowego etapu Konkursu.
6. Po opublikowaniu informacji o Zwycięzcy, Zwycięzca zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną w celu uzgodnienia warunków dostawy Nagrody.
7. Wydanie Nagrody nastąpi poprzez jej dostawę przez Organizatora w miejsce uzgodnione ze Zwycięzcą każdego z etapów Konkursu.

 

VI. Prawa autorskie

 

1. Uczestnik, dokonując Zgłoszenia Konkursowego, wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe na wszystkich polach eksploatacji, określonych w pkt. VI ust. 2 Regulaminu oraz na podanie przez Organizatora do publicznej wiadomości danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania). 
2. Uczestnik przenosi na Organizatora całość majątkowych praw autorskich do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe na wszelkich znanych w chwili Zgłoszenia Konkursowego polach eksploatacji, które obejmują w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie i wprowadzanie do sieci Internet, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z odpowiedzi na Pytanie Konkursowe lub jego części bez podania autorstwa, jak również w dowolnym czasie i miejscu, w szczególności w materiałach reklamowych Organizatora publikowanych w portalach internetowych, prasie, radiu i telewizji. Organizator uprawniony będzie do wykorzystywania odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych.
4. Przeniesienie przez Uczestnika majątkowych praw autorskich do odpowiedzi na pytanie konkursowe obejmuje również zezwolenie na wykonywanie przez Organizatora m.in. aktualizacji, przeróbek, skrótów, kolaży, modyfikacji oraz innych dowolnych zmian oraz do rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie, a także prawo dalszego udzielania takiego zezwolenia osobom trzecim.
5. Organizatorowi przysługuje prawo przenoszenia nabytych na mocy niniejszej umowy praw w całości lub w części na osoby trzecie.
6. Organizator będzie jedynym podmiotem upoważnionym do podejmowania decyzji odnośnie sposobu i terminu wykorzystania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Organizator decyduje o pierwszym i kolejnych terminach wykorzystania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
7. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania ani rozpowszechnienia odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
8. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Uczestnika na Organizatora praw autorskich do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
9. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i głosu utrwalonego w czasie wydania Nagrody zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku).
10. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia do Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich, przysługujących jej do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Uczestnik zobowiązuje się na własny koszt do podjęcia niezbędnych kroków dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami w celu uwolnienia Organizatora od odpowiedzialności z tytułu zgłoszonych roszczeń albo zapłaty na rzecz Organizatora odszkodowania.

 

VII. Reklamacje

 

1. Każdy Uczestnik ma prawo złożenia do Organizatora reklamacji dotyczącej Konkursu.
2. Reklamację wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Nagrody na każdym etapie konkursu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego pisemnie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

 

VIII. Dane osobowe Uczestników

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że Administratorem powierzonych przez Uczestników danych osobowych jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Bez ich podania realizacja świadczeń w ramach Konkursu, w tym przyznanie i przekazanie Nagrody, nie będzie możliwe.
3. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem i przekazania Nagrody Zwycięzcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- spełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami realizowanymi w ramach Konkursu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5. Dane osobowe Uczestnika – w zależności od celu i podstawy – będą przetwarzane do czasu:
- upływu okresu trwania Konkursu;
- wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;
- do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z Konkursem.
6. Uczestnik, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada uprawnienie do:
- dostępu do treści swoich danych;
- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
- przenoszenia danych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, zgodnie z celem i podstawą ich przetwarzania, wskazaną powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności RODO.
9. Dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
10. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Uczestnika mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT czy podmiotom związanym z Administratorem umową o współpracy.
11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@agriport.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem, w tym informacje przekazane w nagraniach audiowizualnych, mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie postanowienia Regulaminu.
2. W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu Konkursowym Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej zmianie wraz z podaniem swoich aktualnych danych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.
4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu czy przez osoby trzecie w związku z uczestnictwem w Konkursie.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w ramach realizacji Konkursu będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Agriport